Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Uw kachel, onze passie.

Art.1       Ingeval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling.

Art.2       De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht tot het eisen van schadevergoeding noch tot ontbinding van de  overeenkomst.

Art.3       Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, Lock-down, … niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.4       Toegebrachte schade aan elektriciteit , waterleidingen, of andere nutsleidingen, die niet zichtbaar zijn, kunnen in geen geval toegeschreven worden aan de verkoper of installateur, in onder aanneming, voor de verkoper.

Art.5       De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden, voor het plaatsen van een verwarmingstoestel waarvan blijkt dat het geproduceerde vermogen van dat toestel niet voldoende is om de ruimte te verwarmen.

Art.6       Klachten betreffende de levering moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel, is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen.

Art.7       Het protest tegen de verkoopfactuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Art.8       Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen.

Art.9       Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro, als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art.10    Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij on het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art.11    Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

Art.12    De verkoper zal behoudens de normale garantieverplichting, nooit aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken welke hem niet bekend waren. Deze garantie zal steeds beperkt zijn tot deze welke wordt aangeboden door de constructeur en / of officiële invoerder.

Art.13    In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd. De zetel van de verkoper bepaalt het bevoegde vredegerecht. Alleen de verkoper kan van dit artikel afwijken.

Art.14    De koper zorgt dat de toegang naar de woning bereikbaar is via vast en effen ondergrond. De goederen worden geplaatst op het gelijkvloers, indien er trappen aanwezig zijn dient de koper in te staan voor een lift die conform de te plaatsen goederen is gekeurd.

Contacteer ons

Contacteer ons